SKŁAD OSOBOWY RADY PROGRAMOWEJ CKZ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 29.07.2022 R.

 

Pani Agnieszka Siejka-Lasoń - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie 

Pani Jadwiga Bochenek - Dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu

Pan Marcin Nastawny - Dyrektor ds. Pracy Zakładu Górniczego Janina w Libiążu Tauron Wydobycie S.A.

Pan Bartłomiej Gębala - Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego

Pan Łukasz Dym - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

Pani Joanna Smolik - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

Pan Piotr Dyba - Członek Zarządu ds. Rozwoju Thermoplast Permanent Development S.A.

Pan Paweł Tłomak - Mistrz Dział AKPiA i Elektryczny Południe ORLEN Serwis S.A. Płock Oddział w Trzebini

Pani Barbara Deda - VEOLIA Południe Sp. z o.o.

Pan Bogdan Jaksik - Dyrektor dr. technicznych VEOLIA POłudnie Sp. z o.o.

Pani Aleksandra Szeliga - Dyrektor ds. Baz Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej

Sp. z o.o. w Krakowie

Pani Ewa Tadel - HYDRO EXTRUSION POLAND Sp. z o.o. Zakład w Chrzanowie

Pan Grzegorz Palka - Prezes Zarządu Unimetal Recycling Sp. z o.o. w Trzebini

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie, utworzonego na podstawie Porozumienia nr 1/CKZ/2017 z dnia 16.11.2017 r. zawartego pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie, Zespołem Szkół w Libiążu i Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna (zwanym w dalszej treści CKZ)

 

w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” nr konkursu RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania Rady Programowej, sposób prowadzenia prac i powoływania członków.
 2. Celem powołania Rady Programowej jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez m.in. podjęcie współpracy pomiędzy pracodawcami/przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi oraz Centrum Kompetencji Zawodowych działającym przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie, które ma służyć wypracowaniu i podnoszeniu wspólnych standardów kształcenia zawodowego na terenie powiatu chrzanowskiego.
 3. Kryterium wyboru członków Rady stanowi ich wiedza i doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne w zakresie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego uczniów.
 4. Rada Programowa jest ciałem społecznym o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Rady Programowej

§2

 

 1. Do zadań Rady programowej należą w szczególności:
 2. Opiniowanie planów pracy i programów rozwoju na podstawie przedstawionych dokumentów/sprawozdań
 3. Proponowanie kierunków rozwoju, form kształcenia oraz zasad ich organizacji
 4. Opiniowanie bieżącej działalności Centrum Kompetencji Zawodowych
 5. Opiniowanie kierunków kształcenia
 6. Monitorowanie jakości kształcenia

 

 

ROZDZIAL III

Tryb działania

§3

 1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady Programowej, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Rady , w głosowaniu jawnym ze wszystkich Członków Rady. Przewodniczący Rady decyduje o terminie i zakresie posiedzeń rady.
 2. Posiedzenia Rady są protokołowane. Za protokołowanie oraz przygotowywanie zbiorczych protokołów z posiedzeń Rady odpowiada Sekretarz Rady Programowej, który jest wybierany ze wszystkich członków Rady w głosowaniu jawnym na pierwszym posiedzeniu Rady.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 4. Posiedzenia są zwoływane przez koordynatora Rady.
 5. Zaproszenia wraz z programem posiedzenia Rady są przesyłane nie później niż do 7 dni przed planowaną datą posiedzenia. Zaproszenia mogą być rozsyłane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy mailowe podane przez Członków Rady Programowej
 6. Rada ma prawo zaprosić na swoje posiedzenia inne osoby odpowiedzialne merytorycznie za poruszane na posiedzeniach sprawy.
 7. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Sekretariat PCE w Chrzanowie.
 8. Koordynatorem Rady z ramienia Realizatora projektu jest Pan Paweł Szczypta – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
  w Chrzanowie.
 9. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 10. Uchwały są przyjmowane zwykłą większością głosów.
 11. Głosowania Rady Programowej są jawne.
 12. Radę powołuje się na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ IV

Skład Rady

§4

 1. W skład Rady tworzą:
  a)Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie,
  b)Dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu,
  c) Przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
  d) Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie,
  e) Przedsiębiorcy,
  f)Przedstawiciele środowiska akademickiego
 1. Skład Rady w trakcie jej działalności może ulegać zmianom.
 1. W przypadku zmiany składu osobowego Rady konieczne jest wprowadzenie zmiany do Zarządzenia w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie (CKZ), utworzonego na podstawie Porozumienia nr 1/CKZ/2017 z dnia 16.11.2017 r., z późn.zm. zawartego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Zespół Szkół w Libiążu oraz Tauron Wydobycie S. A. z siedzibą w Jaworznie, w ramach realizacji projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”(zwanego dalej projektem), dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020