TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym.

NAZWA PROGRAMU:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 016 726,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 715 053,40 PLN

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 301 672,60 PLN

CEL PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego głównie w obszarze elektryczno-elektronicznym i w ograniczonym zakresie mechaniczno-górniczym woj. małopolskiego poprzez utworzenie CKZ i poprawę kwalifikacji 16 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 470 uczniów korzystających z funkcjonalności CKZ w Chrzanowie do III kwartału 2020 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.


PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  • Zostanie utworzony 1 CKZ,
  • w ramach CKZ uczniowie obędą kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, umiejętności zawodowych; programów inżynierskich; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka obcego zawodowego (j. angielski i j. niemiecki); staże; otrzymają wsparcie edukacyjno-zawodowe (wypłacane stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych) oraz wezmą udział w wyjazdach zawodoznawczych
    na targi edukacyjne i zawodowe. Dodatkowo uczniowie podniosą swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów na prawo jazdy kat B, kursów wózków widłowych i jezdniowych.
  •  16 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach poszerzających kompetencje zawodowe.

 

jpg
plik jpg - 910.1 KB