PREZENTACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANYCH PRZEZ ZST "FABLOK" W CHRZANOWIE


 

W wyniku realizacji projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”, dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarte zostało Porozumienie nr 1/CKZ/2017 z dnia 16.11.2017 r., zawartym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Zespół Szkół w Libiążu oraz Tauron Wydobycie S. A. z siedzibą w Jaworznie, którego efektem jest utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie

W ramach CKZ:
1) prowadzone będą kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, umiejętności zawodowych; programów inżynierskich,
2) prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. obcego zawodowego (język angielski i język niemiecki,
3) Organizowane będą staże,
4) Realizowane będzie wsparcie edukacyjno-zawodowe w ramach którego będą wypłacane stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych
5) organizowane będą wyjazdy zawodoznawcze na targi edukacyjne i zawodowe.

Zadania CKZ:
1) współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniami zawodowymi, urzędami pracy,
2) współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie organizacji
i prowadzenia kształcenia zawodowego, w tym realizacji kształcenia dualnego,
3) organizacja i realizacja staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach,
4) przygotowanie oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, we współpracy z pracodawcami realizacja praktyk i staży,
5) dbałość o jak najlepsze wyposażenie poszczególnych pracowni i warsztatów, wdrażanie nowych technologii i uczestniczenie w ich upowszechnianiu,
6) współpraca z uczelniami np. w zakresie realizacji komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej,
7) innowacyjne usługi w zakresie doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej,
8) prowadzenie egzaminów potwierdzających nabytą wiedzę,
9) projektowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy,
z pracodawcami i uczelniami, organizowanie staży dla nauczycieli,
10) koordynowanie przepływu informacji pomiędzy rynkiem pracy i edukacji, organizowanie spotkań, szkoleń,
11) tworzenie klas patronackich.