Wydłużenie naboru uczestników

2018-05-25

OGŁOSZENIE  O PRZEDŁUŻENIU NABORU UCZESTNIKÓW NA STAŻ PŁATNY W RAMACH PROJEKTU

„Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”(nr projektu RPMP.10.02.02-12-0217/16) powiatu Chrzanowskiego(zwanym dalej Projektem CKZ), dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa wiedza i Kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, podziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów –SPR realizowanego w okresie od 01.05.2017 do 30.09. 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż przedłuża się nabór do 22 czerwca 2018 r. r., do godziny 15.00 uczniów ze szkół ponagimnazjalnych kształcących się w szkołach zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym lub mechaniczno-górniczym, pobierających naukę w województwie małopolskim na STAŻE PŁATNE W WYMIARZE 150 GODZIN W OKRESIE LIPIEC- SIERPIEŃ 2018 r. w firmach na terenie powiatu chrzanowskiego.
Dla stażystów przewidziano:

  • wynagrodzenie brutto 1 500,00 zł za 1 miesiąc, tj. 150 godzin roboczych w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 8 godz. na dobę,
  • opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
  • refundację dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu,
  • zapewnienie Opiekuna stażu w miejscu pracy, przeszkolenie BHP i ppoż.oraz zapewnienie ubrania roboczego.

 

Warunkiem uczestnictwa w płatnym stażu jest złożenie prawidłowo wypełnionej dokumentacji oraz zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ.
Złożenie dokumentacji naboru na staże:
Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 Formy wsparcia
Załącznika nr 5 Zaświadczenie, że jest uczniem / uczennicą szkoły zawodowej.
Załączniki są dostępne na stronach: www.pcechrzanow.edu.pl, www.zs.libiaz.pl oraz www.ckz.pcechrzanow.pl
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:
- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów
- za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król
- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.
Formularze nie zawierające czytelnych danych osobowych wraz z czytelnym numerem telefonu i/lub adresem mailowym nie będą rozpatrywane.