Informacja o naborze na koordynatora projektu

2018-01-05

Trwa nabór koordynatora projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym". 

 

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie na podstawie Pełnomocnictwa Starosty Powiatu Chrzanowskiego   ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu" Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje , Działanie 10.2 , Poddziałanie 10.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I  Opis przedmiotu naboru:

 Przedmiotem naboru jest pełnienie w okresie od podpisania umowy do 30.09.2020 r.  obowiązków koordynatora projektu Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00 , w ramach stosunku pracy , realizowanego pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie , ul. Jasnogórska 11 , 31-358 Kraków a Powiatem Chrzanowskim z siedzibą w Chrzanowie , ul. Partyzantów 2 , 32-500 Chrzanów którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

Do obowiązków koordynatora projektu należeć będzie w szczególności:

 1. koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie wniosku, kontakty z pracodawcami , przedstawicielami przedsiębiorców,
 2. nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i finansami,
 3. nadzór nad prawidłowym rozliczeniem i wydatkami związanymi z realizacja projektu , zgodnie z wytycznymi RPO WM , współpraca z księgową projektu  ( w tym przygotowywanie comiesięcznych zestawień na bazie dokumentacji rozliczeniowej osób prowadzących zajęcia o zgodności z projektem,  zawartymi umowami , planem lekcji , harmonogramem i osiągnięciu stosownych wskaźników w poszczególnych umowach),
 4. poddawanie się kontroli, 
 5. rekrutacja uczestników projektu, 
 6. przeprowadzanie naborów , dokonanie zakupów zgodnie z PZP oraz wytycznymi RPO WM , przeprowadzenie pogadanki dla personelu  z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,
 7. prowadzenie działań monitorujących realizację projektu - organizowanie spotkań zespołu projektowego , protokołowanie zebrań , przygotowanie końcowego raportu , przygotowywanie kwartalnego harmonogramu form wsparcia,
 8. organizacja zajęć zaplanowanych w projekcie,
 9. promocja projektu - redagowanie ogłoszeń i informacji nt. realizacji projektu , zamieszczanych w środkach masowego przekazu ( strona internetowa szkoły , powiatu , lokalna prasa), 
 10.  inne zadania wynikające z projektu.                                                   

2) Przewidywany czas pracy na stanowisku  koordynatora projektu ok. 168 godzin /miesiąc . Rozliczenie będzie następować miesięcznie na podstawie prowadzonej Karty Czasu Pracy , aktualnego oświadczenia o wszystkich formach 

II Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:                      1) Koordynator projektu ściśle współpracuje z pozostałymi członkami  Zespołu Projektowego                               i podlega bezpośrednioDyrektorowi PCE posiadającemu  Pełnomocnictwo   Starosty Powiatu Chrzanowskiego do realizacji projektu , odpowiedzialnego za utworzenie i prowadzenie CKZ , zatrudniającego  personel , podpisującego  umowy  z kontrahentami.

2) Koordynator projektu opracowuje wnioski o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.                   

3) Koordynator projektu comiesięcznie po zebraniu rachunków /faktur  od osób prowadzących zajęcia dokonuje weryfikacji ich kart czasu pracy z umową  , harmonogramem , planem zajęć uczniów ( w przypadku gdy zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele z danej placówki również z ich planem zajęć) , dziennikami zajęć , weryfikuje poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników  .                          

III Termin obowiązywania  umowy o pracę - od daty podpisania umowy do 30.09.2020 r.

IV Wymagania względem kandydata na stanowisko koordynatora:

W postępowaniu  mogą uczestniczyć osoby , które spełnią warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu Projektami  UE i kadrą i w minimum 1 Projekcie miękkim,
 • posiadają  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw  publicznych, 
 • posiadają znajomości pakietu MS Office ,
 • nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.                                                                                    

2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie  z formułą  " spełnia - nie spełnia"  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie  , iż w/w warunki kandydat na stanowisko koordynatora spełnił.

 

V  Opis sposobu przygotowania  oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru . Oferta powinna zawierać datę , sporządzenia , adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu , numer PESEL/NIP , czytelny podpis oferenta.                                                                                                                                        

 VI Miejsce składania ofert:

1) Oferta powinna być  złożona w sekretariacie PCE w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt RPMP.10.02.02-12-0217/16 Koordynator projektu " Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"  na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów , ul. Fabryczna 27w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 12.01.2018 r.  do godziny 13 00.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4) W toku badania i oceny ofert Realizator Projektu  może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

    treści złożonych ofert.

 

VII  Ocena ofert:

Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto miesięcznie   ( umowa o pracę pełny etat) - 80 %

2) Dodatkowe kwalifikacje  , odbyte kursy , szkolenia pomocne w koordynowaniu projektu , poza

     określonym  minimum - 20 %

VIII  Realizator Projektu  zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy  z oferentem , który podał najniższą cenę  , ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

IX Załączniki:

1) Formularz - wynagrodzenie miesięczne

2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.

3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.

4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 

w/w załączniki dostępne do pobrania w zakładce zamówienia publiczne

http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/zamowienia-publiczne/