Ogłoszenia o naborze na staże w 2019 r.

2019-05-17

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 rdo godz.15 przedłuża się nabór uczniów ze szkół ponagimnazjalnych kształcących się w szkołach zawodowych w obszarze elektryczno-elektroniczny lub mechaniczno-górniczym i pobiera naukę w województwie małopolskim 

 

NA STAŻE PŁATNE W WYMIARZE 150 GODZW OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 r. 
w firmach na terenie powiatu chrzanowskiego.

 

Dla stażystów przewidziano: wynagrodzenie brutto 1500,00 zł za 1 miesiąc, tj. 150 godzin roboczych w wymiarze czasu pracy nieprzekracząjącym 8 godz.na dobę,opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Refundacje dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

Zapewnienie Opiekuna stażu w miejscu pracy oraz przeszkolenie BHP i ppoż.,a także zapewnienie ubrania roboczego.

Warunkiem uczestnictwa w płatnym stażu jest złożenie prawidłowo wypełnionej dokumentacji oraz zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ.

 

 

Złożenie dokumentacji naboru na staż składającej się z:

Załącznika nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznika nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznika nr 4 Formy wsparcia

Załącznika nr 5 Zaświadczenie, że jest uczniem / uczennicą technium zawodowego.

 

 Załączniki do pobrania

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów

lub

- za pośrednictwem poczty,kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.

 

Formularze nie zawierające czytelnych danych osobowych wraz z czytelnym numerem telefonu i/lub adresem mailowym nie będą rozpatrywane.