CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH zostało utworzone na podstawie Porozumienia nr 1/CKZ/2017 z dnia 16.11.2017r. zawartego pomiędzy PCE w Chrzanowie, ZS w Libiążu i Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, w wyniku realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" CKZ zostanie rozszerzony o kolejną branżę - energetyczną.

ZADANIA CKZ:

 • współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniami zawodowymi, urzędami pracy
 • współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia zawodowego, w tym realizacji kształcenia dualnego
 • organizacja i realizacja staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach
 • przygotowanie oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, we współpracy z pracodawcami realizacja praktyk i staży
 • dbałość o jak najlepsze wyposażenie poszczególnych pracowni i warsztatów, wdrażanie nowych technologii i uczestniczenie w ich upowszechnianiu
 • współpraca z uczelniami np. w zakresie realizacji komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
 • innowacyjne usługi w zakresie doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej
 • prowadzenie egzaminów potwierdzających nabytą wiedzę
 • projektowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, we współpracy z pracodawcami i uczelniami, organizowanie staży dla nauczycieli
 • koordynowanie przepływu informacji pomiędzy rynkiem pracy i edukacji, organizowanie spotkań, szkoleń
 • tworzenie klas patronackich

W RAMACH CKZ:

 • prowadzone są kursy kwalifikacyjne (przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych), kursy umiejętności zawodowych
 • prowadzone są kursy językowe (z języków obcych zawodowych) i kursy matematyczne
 • organizowane są staże
 • realizowane jest wsparcie edukacyjno-zawodowe, w ramach którego wypłacane są stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych
 • organizowane są wyjazdy zawodowoznawcze
 • przeprowadzone będą szkolenia "Mój pierwszy biznes"