Zarząd Powiatu Chrzanowskiego upoważnił Panią Agnieszkę Siejkę-Lasoń Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie, Uchwałą nr 2871/45/2023 z dnia 7 września 2023, do realizacji na terenie powiatu chrzanowskiego trwałości projektu pn. "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego". Trwałość projektu będzie obowiązywała przez co najmien 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu (31.08.2023 r.) czyli od 01.09.2023 r. do 31.08.2025 r.

Trwałość projektu odbywa się na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" zawartej w Krakowie w dniu 30.03.2020r. pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, a Powiatem Chrzanowskim z uprawnieniem do podejmowania decyzji w zakresie niezbędnym do realizacji czynności o charakterze organizacyjnym, pracowniczym i finansowym. Okres trwałości projektu to czas, w którym projekt nie może być poddawany znaczącym modyfikacjom. Dotyczy to w szczególności utrzymania celów oraz wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie. Wszystkie zadania w trwaości są finansowane z budżetu Powiatu Chrzanowskiego.

 

Zadania CKZ wynikające z utrzymani trwałości projektu to:

 • współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniami zawodowymi, urzędami pracy
 • współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia zawodowego, w tym realizacji kształcenia dualnego
 • organizacja i realizacja staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach
 • przygotowanie oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców, organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, we współpracy z pracodawcami realizacja praktyk i staży
 • dbałość o jak najlepsze wyposażenie poszczególnych pracowni i warsztatów, wdrażanie nowych technologii i uczestniczenie w ich upowszechnianiu
 • innowacyjne usługi w zakresie doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej
 • prowadzenie egzaminów potwierdzających nabytą wiedzę
 • projektowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, we współpracy z pracodawcami i uczelniami, organizowanie staży dla nauczycieli

W RAMACH CKZ:

 • prowadzone są kursy kwalifikacyjne (przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych), kursy umiejętności zawodowych
 • prowadzone są kursy językowe (z języków obcych zawodowych) i kursy matematyczne
 • organizowane są staże
 • realizowane jest wsparcie edukacyjno-zawodowe, w ramach którego wypłacane są stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych
 • organizowane są wyjazdy zawodowoznawcze
 • przeprowadzone będą szkolenia "Mój pierwszy biznes"