TYTUŁ PROJEKTU:

Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego.

 

NAZWA PROGRAMU:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, typ projektu A Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.

 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

 

REALIZATOR PROJEKTU: Zespół Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 r. - 31.08.2023 r.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 736 024,40 PLN

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 462 421,96 PLN

 

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 273 602,44 PLN

 

CEL PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w obszarze elektryczno-elektronicznym, mechaniczno-górniczym i energetycznym województwa małopolskiego poprzez rozwój CKZ, poprawę kwalifikacji 3 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 270 uczniów korzystających z funkcjonalności CKZ w Chrzanowie do końca sierpnia 2023 roku.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

 

PLANOWANE EFETY PROJEKTU:

  • rozszerzenie obszaru działania CKZ o branżę energetyczną
  • doposażenie pracowni w ZST "FABLOK" w Chrzanowie i ZS w Libiążu
  • zdobycie umiejętności praktycznych przez uczestników projektu poprzez odbycie staży
  • nabycie umiejętności zawodowych uczestników projektu podczas kursów
  • zdobycie kwalifikacji przez uczestników projektu potwierdzonych uprawnieniami zawodowymi podczas kursów
  • podniesienie poziomu znajomości języków obcych i umiejętności matematycznych przez uczestników projektu
  • wykształcenie u uczestników projektu umiejetności pożądanych na rynku pracy poprzez uzyskane wsparcie edukacyjno-zawodowe
  • wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych w przedmiotach zawodowych
  • poprawa kwalifikacji 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego